2018 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2018 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NoPart NoPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2061ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು,ವಿಟ್ಲಕಸಬಾ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
2062ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು,ವಿಟ್ಲ ಕಸಬಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
2063ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಗಿನಪೇಟೆ, ವಿಟ್ಲ 
2064ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಬೊಬ್ಬೆಕೇರಿ ವಿಟ್ಲ ಕಸಬಾ 
2065ವಿಠಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಿಟ್ಲಕಸಬ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
2066ವಿಠಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಿಟ್ಲಕಸಬ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)) 
2067ವಿಠಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಿಟ್ಲಕಸಬ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ) 
2068ವಿಠಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಿಟ್ಲಕಸಬ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
2069ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೊಳಂತಿ ಮೊಗರು ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ವಿಟ್ಲ ಕಸಬಾ 
20610ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಟ್ಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
20611ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಟ್ಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
20612ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಟ್ಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲ 
20613ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಟ್ಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡ 
20614ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ವಿಟ್ಲ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊಸಕಟ್ಟಡ 
20615ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ವಿಟ್ಲ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) 
20616ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿಟ್ಲ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
20617ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿಟ್ಲ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
20618ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಿತ್ತೂರು,ಇಡ್ಕಿದು ಗ್ರಾಮ 
20619ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಿತ್ತೂರು, ಇಡ್ಕಿದು ಗ್ರಾಮ 
20620ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂರ್ಯ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಇಡ್ಕಿದು ಗ್ರಾಮ 
20621ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂರ್ಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ ) ಇಡ್ಕಿದು ಗ್ರಾಮ 
20622ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಡಿಯಾರ ಕೆದಿಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
20623ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಡಿಯಾರ ಕೆದಿಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
20624ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆದಿಲ 
20625ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಟ್ರಕೋಡಿ, ಕೆದಿಲ 
20626ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಟ್ರಕೋಡಿ, ಕೆದಿಲ 
20627ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಪೆರ್ನೆ 
20628ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಅಯೋಧ್ಯೆನಗರ, ಪೆರ್ನೆ 
20629ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಿಯೂರು 
20630ಮಜೀದಿಯಾ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ),ದೋರ್ಮೆ,ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮ 
20631ಮಜೀದಿಯಾ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೋರ್ಮೆ ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) 
20632ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 34 ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
20633ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 34 ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
20634ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಭಾಷ್‌ ನಗರ, 34 ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ 
20635ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, 34 ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ 
20636ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) 
20637ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
20638ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
20639ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಳಿತ್ತಡಿ ಮಠ,ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ 
20640ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಳಿತ್ತಡಿ ಮಠ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ (ಎರಡನೇ ಕಟ್ಟಡ) 
20641ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರ್ತಡ್ಕ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ 
20642ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಜತ್ತೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
20643ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜತ್ತೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
20644ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಂಚನಾ, ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ 
20645ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಗದ್ದೆ, ಪೆರಿಯಡ್ಕ, ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ 
20646ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಮ್ಮಾರ, ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮ 
20647ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
20648ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
20649ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) 
20650ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
20651)ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
20652ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) 
20653ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
20654ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬನ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಎಡಬದಿಯ ಕೊಠಡಿ) 
20655ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬನ್ನೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಲಬದಿಯ ಕೋಣೆ) 
20656ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
20657ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
20658ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಬನ್ನೂರು (ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಂಗಣ) 
20659ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಬನ್ನೂರು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) 
20660ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಡ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
20661ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಡ್ನೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
20662ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜು, ನೆಹರೂ ನಗರ, ಪಡ್ನೂರು 
20663ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಬಕ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
20664ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಬಕ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
20665ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಬಕ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
20666ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮುರ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ) ಕಬಕ ಗ್ರಾಮ 
20667ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮುರ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ), ಕಬಕ ಗ್ರಾಮ 
20668ಸುಧಾನ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಮಂಜಲ್ಪಡ್ಪು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಕಬಕ ಗ್ರಾಮ 
20669ಸುಧಾನ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಮಂಜಲ್ಪಡ್ಪು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕಬಕ ಗ್ರಾಮ 
20670ಸುಧಾನ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಮಂಜಲ್ಪಡ್ಪು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕಬಕ ಗ್ರಾಮ 
20671ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ 
20672ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಡಿಪ್ಪಾಡಿ 
20673ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಳ,ಕಬಕ 
20674ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಡ್ಕಿದು ಗ್ರಾಮ, ಇಡ್ಕಿದು 
20675ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ವಿಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
20676ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸಭಾಭವನ,ಕುಂಡಡ್ಕ ವಿಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
20677ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪಿಲಿಪ್ಪೆ, ಕುಳಗ್ರಾಮ 
20678ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ವಿಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು 
20679ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಡತಡ್ಕ, ವಿಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
20680ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಅಳಿಕೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
20681ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಅಳಿಕೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
20682ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಳಿಯ, ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಮ 
20683ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಲಕರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾರದಾ ವಿಹಾರ, ಅಳಿಕೆ 
20684ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಚ್ಚಿರಪದವು, ಪೆರುವಾಯಿ 
20685ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಲ್ಲತಡ್ಕ (ಪೂರ್ವಭಾಗ ) ಪೆರುವಾಯಿ 
20686ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಲ್ಲತಡ್ಕ, ಪೆರುವಾಯಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
20687ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುರುವ, ಮಣಿಲ 
20688ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮುರುವ, ಮಾಣಿಲ 
20689ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಕಳಕುಂಜ ಮಾಣಿಲ 
20690ಜನತಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಯನಡ್ಕ, ಕೇಪು 
20691ಸರಕಾರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಕುದ್ದುಪದವು, ಕೇಪು 
20692ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರ್ಕಜೆ , ಕೇಪು,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
20693ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರ್ಕಜೆ , ಕೇಪು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
20694ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮೈ, ಕೇಪು 
20695ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಲ್ಪನಡ್ಕ, ಪುಣಚ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
20696ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೋರಣಕಟ್ಟೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ)ಪುಣಚ. 
20697ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೋರಣಕಟ್ಟೆ(ಧಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಪುಣಚ 
20698ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೂಡಂಬೈಲು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಪುಣಚ 
20699ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಂಬೈಲು, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಪುಣಚ 
206100ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರಿಯಲ್ತಡ್ಕ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಪುಣಚ 
206101ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರಿಯಲ್ತಡ್ಕ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಪುಣಚ 
206102ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರಿಯಲ್ತಡ್ಕ, ಪುಣಚ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
206103ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಿಯೂರು ಕಟ್ಟೆ, ಬಲ್ನಾಡು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206104ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಿಯೂರು ಕಟ್ಟೆ, ಬಲ್ನಾಡು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206105ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯದ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಸಾಜ ಬಲ್ನಾಡು 
206106ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ್ನಾಡು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206107ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ್ನಾಡು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206108ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಚ್ಚಿಮಲೆ, ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮ 
206109ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಜೂರುಪಂಜ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮ 
206110ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಜೂರು ಪಂಜ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮ 
206111ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಟ್ಯಾರು, ಆರ್ಯಾಪು (1ನೇ ಕಟ್ಟಡ) 
206112ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಟ್ಯಾರು, ಆರ್ಯಾಪು, (2ನೇ ಕಟ್ಟಡ) 
206113ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಪ್ಯ, ಆರ್ಯಾಪು (ಮೊದಲನೇ ಕಟ್ಟಡ) 
206114ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಪ್ಯ, ಆರ್ಯಾಪು (2ನೇ ಕಟ್ಟಡ) 
206115ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಅನುದಾನಿತ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ದರ್ಬೆ ಪುತ್ತೂರು(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206116ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರ್ಲಡ್ಕ, ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ 
206117ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಪುತ್ತೂರು 
206118ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ. ಹಾಲ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು 
206119ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಗಿಕುಮೇರು, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ 
206120ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಗಿಕುಮೇರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ 
206121ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಳುವಾರು, ಪುತ್ತೂರು ಕಸ್ಬಾ 
206122ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಳುವಾರು, ಪುತ್ತೂರು ಕಸ್ಬಾ (ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟಡ) 
206123ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ (ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
206124ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ (ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206125ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು 
206126ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಪುತ್ತೂರು (ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟಡ) 
206127ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಪುತ್ತೂರು (ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡ) 
206128ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಮೆತ್ತಡ್ಕ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ 
206129ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಮೆತ್ತಡ್ಕ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ 
206130ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರ್ನಹೀತ್ಲು , ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206131ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರ್ನಹೀತ್ಲು , ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206132ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಿಡೆಕಲ್ಲು, ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
206133ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೇಕಟ್ಟಡ), ಸಾಲ್ಮರ, ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು 
206134ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಲ್ಮರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು 
206135ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣನಗರ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
206136ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೃಷ್ಣ ನಗರ,ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
206137ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನಡ್ಕ, ಶಾಂತಿಗೋಡು 
206138ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿಗೋಡು 
206139ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೀರಮಂಗಲ, ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮ 
206140ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನರಿಮೊಗರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206141ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನರಿಮೊಗ್ರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206142ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಿಮೊಗರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
206143ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಿಮೊಗರು (ಮಧ್ಯಭಾಗ) 
206144ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಕ್ವೆ, ನರಿಮೊಗರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206145ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಕ್ವೆ, ನರಿಮೊಗರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206146ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಜಯ ನಗರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ 
206147ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಜಯನಗರ (ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ), ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ 
206148ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 
206149ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಪತ್ಯೇಕ ಕಟ್ಟಡ 
206150ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206151ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 
206152ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 
206153ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಡಬೆಟ್ಟು(ಇಡ್ಯೊಟ್ಟು) ಕುರಿಯ 
206154ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕುರಿಯ 
206155ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕುರಿಯ 
206156ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕುಂಬ್ರ, ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮ 
206157ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬ್ರ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206158ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬ್ರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಒಳಮೊಗ್ರು 
206159ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬ್ರ (ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡ), ಒಳಮೊಗ್ರು 
206160ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈಕಾರ, ವಳಮೊಗ್ರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206161ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈಕಾರ, ವಳಮೊಗ್ರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206162ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಳಿಗೆ, ಇರ್ದೆ ಗ್ರಾಮ 
206163ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೂಮಡ್ಕ, ಇರ್ದೆ ಗ್ರಾಮ 
206164ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ 
206165ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206166ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿತ್ತಡ್ಕ, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ 
206167ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್ಲಪದವು ಪಾಣಾಜೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
206168ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್ಲಪದವು ಪಾಣಾಜೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) 
206169ಸುಭೋಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಾಣಾಜೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
206170ಸುಭೋಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಾಣಾಜೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
206171ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
206172ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206173ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಡೂರು, ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
206174ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಟ್ಟೆ, ಬಡಗನ್ನೂರು 
206175ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಟ್ಟೆ, ಬಡಗನ್ನೂರು 
206176ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಯಿಲ ಬಡಗನ್ನೂರು 
206177ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಪೆಮಜಲು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಅರಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ 
206178ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಪೆಮಜಲು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಅರಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ 
206179ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೇಖಮಲೆ, ಅರಿಯಡ್ಕ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206180ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೇಖಮಲೆ, ಅರಿಯಡ್ಕ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206181ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆದಂಬಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
206182ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆದಂಬಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) 
206183ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಂಗಳಾಡಿ, ಕೆದಂಬಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
206184ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಂಗಳಾಡಿ, ಕೆದಂಬಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
206185ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಡೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206186ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಡೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206187ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಡೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) 
206188ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಕ್ತಕೋಡಿ, ಸರ್ವೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206189ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರ್ವೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
206190ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸರ್ವೆ 
206191ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟತ್ತಾರು ಕೆಯ್ಯೂರು 
206192ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಯ್ಯೂರು(ಮೊದಲನೇ ಕಟ್ಟಡ) 
206193ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಯ್ಯೂರು (ಎರಡನೇ ಕಟ್ಟಡ) 
206194ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೆಯ್ಯೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206195ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೆಯ್ಯೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206196ಕಾವು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾವು, ಮಾಡ್ನೂರು 
206197ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಡನ್ನೂರು, ಮಾಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
206198ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾವು ಮಾಡ್ನೂರು(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) 
206199ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾವು ಮಾಡ್ನೂರು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) 
206200ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನನ್ಯ, ಮಾಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
206201ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಾಳ್ಯತ್ತಡ್ಕ, ಈಶ್ವರಮಂಗಲ 
206202ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸುಳ್ಯಪದವು, ಪಡುವನ್ನೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
206203ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸುಳ್ಯಪದವು, ಪಡುವನ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
206204ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ನೂರು ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
206205ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206206ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಳಿತ್ತಡಿ, ನೆಟ್ಟಣಿಗೆಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
206207ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇನಾಲ (ಹೊಸ ಬ್ಲಾಕ್‌) ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
206208ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲಂತ್ತಡ್ಕ, ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
206209ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಳ್ಯತ್ತಡ್ಕ, ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206210ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಳ್ಯತ್ತಡ್ಕ, ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
206211ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, (ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್‌), ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು 
206212ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಟಿಕಾನ, ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ 
206213ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಕ್ಕಡ್ಕ, ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ 
206214ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ, ಕೊಳ್ತಿಗೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
206215ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ, ಕೊಳ್ತಿಗೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
206216ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಳ್ತಿಗೆ 
206217ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಕ್ಕರ, ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ 
 
Hosted By Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.